Περιήγηση: Τροτσκισμός

Ιστορία
Κορνήλιος Καστοριάδης: Διακήρυττε το σοσιαλισμό, αλλά επέλεξε τη βαρβαρότητα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Σήμε­ρα, 26 Δεκέμ­βρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 20 χρό­νια από το θάνα­το του φιλό­σο­φου, οικο­νο­μο­λό­γου και ψυχα­να­λυ­τή Κορ­νή­λιου Καστο­ριά­δη. Γεν­νη­μέ­νος στην…