Περιήγηση: Τροχαία

Ατέχνως
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο και μεθαύριο (24 και 25 Μαρτίου) λόγω της στρατιωτικής και της μαθητικής παρέλασης

 Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα προ­χω­ρή­σει η ΕΛΑΣ στην Αθή­να, αύριο και μεθαύ­ριο, λόγω της στρα­τιω­τι­κής και της μαθη­τι­κής παρέ­λα­σης, για…

Κοινωνία
Οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων νόμιμα τοποθετούνται στο παρμπρίζ των οχημάτων

Σύμ­φω­να με το Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών οι κλή­σεις της Τρο­χαί­ας και της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας που τοπο­θε­τού­νται στο παρ­μπρίζ των οχημάτων…

Κοινωνία
Αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας την περίοδο του Πάσχα — Τι να προσέξουμε

Στα­δια­κά ανα­πτύσ­σο­νται τα αυξη­μέ­να μέτρα αστυ­νό­μευ­σης και τρο­χαί­ας σε όλη την Ελλά­δα ενό­ψει της εορ­τα­στι­κής περιό­δου του Πάσχα. Στό­χος της…