Περιήγηση: Τρωκτικά

Επικαιρότητα
Αθήνα: Ο «μεγάλος περίπατος» των… αρουραίων — Μεγάλα τρωκτικά κόβουν βόλτες στην Πανεπιστημίου

Μπο­ρεί ο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νος «μεγά­λος περί­πα­τος» του δημάρ­χου Κ. Μπα­κο­γιάν­νη να απέ­τυ­χε πατα­γω­δώς, κατα­φέρ­νο­ντας μόνο να δυσκο­λέ­ψει ακό­μη περαι­τέ­ρω την καθημερινότητα…