Περιήγηση: Τρόφιμα

Οικονομία
Πληθωρισμός 6,2% — Κάθε μέρα και όλο ακριβότερα — Κρέατα, λάδι, πατάτες, φρούτα απλησίαστα — Η θέρμανση «καίει»

Ρεκόρ 25ετίας σημεί­ω­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιανουά­ριο εφέ­τος με αύξη­ση 6,2% , από άνο­δο 5,1% τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο και έναντι…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Αλήθειες και ψέματα

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Εικό­νες εξα­θλί­ω­σης στα νοσο­κο­μεία της Βενε­ζου­έ­λας του Μαδού­ρο», «Βενε­ζου­έ­λα: Σοκά­ρει η εικό­να απο­στε­ω­μέ­νου παι­διού σε νοσο­κο­μείο», «Ρεπορ­τάζ…

Κοινωνία
Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων το κριτήριο για τη δημοσίευση πληροφοριών για τα τρόφιμα

Συζή­τη­ση για την τρο­πο­ποί­η­ση μιας σει­ράς οδη­γιών και κανο­νι­σμών σχε­τι­κά με τα τρό­φι­μα που αφο­ρούν κυρί­ως τη δημο­σί­ευ­ση πλη­ρο­φο­ριών από…