Περιήγηση: Τσεχία Βραζιλία

Αθλητικά
Μουντομπάσκετ: Προσωρινό «δώρο» της Τσεχίας στην Ελλάδα — Διέλυσε τη Βραζιλία

Μου­ντο­μπά­σκετ: Η Τσε­χία συνε­χί­ζει τις… ανα­τα­ρά­ξεις στην παρ­θε­νι­κή συμ­με­το­χή της σε Παγκό­σμιο Κύπελ­λο, υπο­χρε­ώ­νο­ντας σε… υπό­κλι­ση και τη Βρα­ζι­λία και…