Περιήγηση: Τσεχία

Διεθνή
Τσεχία: Περιφερόμενος θίασος αντικομμουνισμού και ιστορικής παραχάραξης

Ενα ευφά­ντα­στο «πρό­τζεκτ πολυ­μέ­σων» επι­στρα­τεύ­ε­ται για την εμπέ­δω­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού μπρο­στά στην 30ή επέ­τειο παλι­νόρ­θω­σης του καπι­τα­λι­σμού. Η νέα τεχνολογία…

Αθλητικά
Μουντομπάσκετ — Κυριακή 1/9: Ζορίστηκε η Γαλλία στο ντέρμπι, εύκολα τα υπόλοιπα φαβορί — Όλα τα αποτελέσματα

Μου­ντο­μπά­σκετ: Ζορί­στη­κε η Γαλ­λία να νική­σει τη Γερ­μα­νία, εύκο­λα τα υπό­λοι­πα φαβο­ρί πήραν τη νίκη επί των αντι­πά­λων τους Άνε­τα οι…

Διεθνή
Τι… «καλός» που είναι ο καπιταλισμός! Το 64% των Ρουμάνων και των Τσέχων εκτιμούν ότι θα εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση

Τα… «αγα­θά» του καπι­τα­λι­σμού συνε­χί­ζουν να «γεύ­ο­νται» οι εργα­ζό­με­νοι σε Ρου­μα­νία και Τσε­χία, καθώς οι κοι­νω­νι­κές και εργα­σια­κές κατα­κτή­σεις ξηλώνονται…