Περιήγηση: Τσεχοσλοβακία

Πρόσωπα
Ιούλιος Φούτσικ, διαλεχτή μορφή κομμουνιστή δημοσιογράφου (Κείμενο του Νίκου Καραντηνού)

Στις 8 Σεπτεμ­βρί­ου 1943 εκτε­λεί­ται στο Βερο­λί­νο ο Ιού­λιος Φού­τσικ. Στέ­λε­χος του τσε­χο­σλο­βά­κι­κου κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός και δημο­σιο­γρά­φος, εθνικός…

Ιστορία
 Όταν χουντική διοίκηση της ΓΣΕΕ υπεράσπιζε την «Άνοιξη της Πράγας»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // «Οι Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι κατα­δι­κά­ζουν την εισβο­λήν Ρωσ­σι­κών στρα­τευ­μά­των εις την Τσε­χο­σλα­βα­κί­αν» Αρκε­τή συζή­τη­ση γίνε­ται τελευ­ταία- στο…