Περιήγηση: Τσιγάρα

Υγεία
Τα άφιλτρα τσιγάρα σχεδόν διπλασιάζουν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο των πνευμόνων

Οι άνθρω­ποι που καπνί­ζουν άφιλ­τρα τσι­γά­ρα, αντι­με­τω­πί­ζουν 40% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο για καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων, σχε­δόν διπλά­σιο κίν­δυ­νο να πεθά­νουν από…