Περιήγηση: Τσιγάρο

Προτεινόμενο
Όποιος κόβει το τσιγάρο πριν τα 35, είναι σαν να μην κάπνισε ποτέ από άποψη κινδύνου πρόωρου θανάτου

Οι άνθρω­ποι που στα­μα­τούν να καπνί­ζουν σε νεα­ρή ηλι­κία, εμφα­νί­ζουν πολύ μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο θανά­του σε σχέ­ση με τους καπνι­στές. Κάποιος…

Υγεία
Ενα μπουκάλι κρασί τη βδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου όσο πέντε τσιγάρα για τους άνδρες και δέκα για τις γυναίκες

Πόσα τσι­γά­ρα έχουν τον ίδιο κίν­δυ­νο καρ­κί­νου με ένα μπου­κά­λι κρα­σί; Για πρώ­τη φορά Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες επι­χεί­ρη­σαν να δια­τυ­πώ­σουν μια…