Περιήγηση: Τσιγάρο

Υγεία
Ενα μπουκάλι κρασί τη βδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου όσο πέντε τσιγάρα για τους άνδρες και δέκα για τις γυναίκες

Πόσα τσι­γά­ρα έχουν τον ίδιο κίν­δυ­νο καρ­κί­νου με ένα μπου­κά­λι κρα­σί; Για πρώ­τη φορά Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες επι­χεί­ρη­σαν να δια­τυ­πώ­σουν μια…

Κοινωνία
Απαγόρευση του καπνίσματος σε πάρκα και παραλίες ζητά η Αντικαρκινική Εταιρεία

Απα­γό­ρευ­ση του καπνί­σμα­τος σε κοι­νό­χρη­στους ανοι­χτούς χώρους, πάρ­κα, παρα­λί­ες και χώρους άθλη­σης, ζητά η Ελλη­νι­κή Αντι­καρ­κι­νι­κή Εται­ρεία (ΕΑΕ), από την…