Περιήγηση: Τυφλή δικαιοσύνη

Απόψεις
Η «δικαιοσύνη» που φυλακίζει την Ηριάννα και αθωώνει τον Αμβρόσιο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το αστι­κό δικα­στή­ριο, σημεί­ω­νε ο Λένιν, απο­τε­λεί «τυφλό, εκλε­πτυ­σμέ­νο εργα­λείο κατα­πί­ε­σης των τάξε­ων που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται, που περιφρουρεί…