Περιήγηση: Τόσα πολλά βιβλία τόσος λίγος χρόνος

Προτεινόμενο
«Τόσα πολλά βιβλία, τόσος λίγος χρόνος», ένα όμορφο γκράφιτι στο Μεταξουργείο

Εντυ­πω­σιά­ζει και ενθου­σιά­ζει τους επι­σκέ­πτες του Μετα­ξουρ­γεί­ου ένα τερά­στιο γκρά­φι­τι σε τοί­χο πολυ­κα­τοι­κί­ας που απει­κο­νί­ζει μία κοπέ­λα με τα βιβλία…