Περιήγηση: Τύπος

Επικαιρότητα
Ανακαλείται η απόφαση για ενίσχυση των πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων

Ανα­κα­λεί­ται η από 12.12.2019 Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση υπα­γω­γής δικαιού­χων στο σχε­τι­κό πρό­γραμ­μα ενί­σχυ­σης επι­χει­ρή­σε­ων έκδο­σης εφη­με­ρί­δων πανελ­λή­νιας κυκλο­φο­ρί­ας, όπως ανακοίνωσε…

Πολιτική
Επιχορήγηση εφημερίδων: 200.000 ευρώ στο… «Μακελειό» από την τσέπη των φορολογούμενων!

Ανα­κοι­νώ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση η κατα­νο­μή της επι­δό­τη­σης που δικαιού­νται οι εφη­με­ρί­δες πανελ­λα­δι­κής κυκλο­φο­ρί­ας σε μια προ­σπά­θεια στή­ρι­ξης του κλά­δου. Πρόκειται…