Περιήγηση: Υγειονομική περίθαλψη

Επικαιρότητα
Δεν περιέθαλψαν μετανάστρια επειδή δεν είχε ΑΜΚΑ!

Την προη­γού­με­νη Παρα­σκευή (22/11), στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Ηρα­κλεί­ου, δεν παρα­σχέ­θη­κε υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη σε ανα­σφά­λι­στη ογκο­λο­γι­κή ασθε­νή μετα­νά­στρια επει­δή δεν…