Περιήγηση: Υεμένη πόλεμος

Διεθνή
Υεμένη: Σε πρωτόγνωρα επίπεδα ο παιδικός υποσιτισμός εν μέσω πολέμου και πανδημίας

Σε κάποιες περιο­χές της Υεμέ­νης παρα­τη­ρού­νται πρω­τό­γνω­ρα επί­πε­δα οξέ­ος υπο­σι­τι­σμού στα παι­διά, αυξά­νο­ντας την ανη­συ­χία ότι η εμπό­λε­μη χώρα πλησιάζει…