Περιήγηση: Υεμένη

Διεθνή
«Χοντρή» κονόμα της Γερμανίας από πωλήσεις όπλων σε χώρες που εμπλέκονται στις συγκρούσεις σε Λιβύη και Υεμένη

Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε το 2020 εξα­γω­γές όπλων και στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού αξί­ας μεγα­λύ­τε­ρης του ενός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ σε χώρες που…

Διεθνή
Υεμένη: Σε πρωτόγνωρα επίπεδα ο παιδικός υποσιτισμός εν μέσω πολέμου και πανδημίας

Σε κάποιες περιο­χές της Υεμέ­νης παρα­τη­ρού­νται πρω­τό­γνω­ρα επί­πε­δα οξέ­ος υπο­σι­τι­σμού στα παι­διά, αυξά­νο­ντας την ανη­συ­χία ότι η εμπό­λε­μη χώρα πλησιάζει…

Διεθνή
Τα θύματα πολέμου στο Αφγανιστάν ξεπέρασαν τα θύματα στην Συρία και στην Υεμένη. Χιλιάδες νεκροί άμαχοι, παιδιά και γυναίκες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  18 χρό­νια μετά την εισβο­λή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ η κατά­στα­ση στο Αφγα­νι­στάν ιδιαί­τε­ρα στις απώλειες…