Περιήγηση: Υιοθεσία

Κοινωνία
Αντιδραστικές θεωρίες με… «προοδευτικό» περιτύλιγμα

Το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα, απα­σχο­λούν ιδιαί­τε­ρα τον ηλε­κτρο­νι­κό και έντυ­πο Τύπο ορι­σμέ­να ζητή­μα­τα σχε­τι­ζό­με­να με την πολι­τι­κή πρα­κτι­κή των αντιεπιστημονικών…

Διεθνή
Διάσκεψη για επίλυση προβλημάτων των ομοφυλόφιλων γονέων ή παζάρι παιδιών;

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Στις 22–23 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 έγι­νε στις Βρυ­ξέλ­λες η, κατά τους διορ­γα­νω­τές,  πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη Διά­σκε­ψη αφιε­ρω­μέ­νη σε γκέι…

Επικαιρότητα
Αλέκα Παπαρήγα: Το ΚΚΕ είναι κάθετα αντίθετο στον εμπορευματικό θεσμό του επαγγελματία αναδόχου που προωθεί η κυβέρνηση

Την δια­φω­νία του ΚΚΕ επί του νομο­σχε­δί­ου για τον θεσμό της υιο­θε­σί­ας και ανα­δο­χής, καθώς και επί της επί­μα­χης διάταξης…