Περιήγηση: ΥΠΕΘΑ

Πολιτική
Υπουργός Άμυνας: Εξετάζεται η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ

Σχε­δόν βέβαιο θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται το ενδε­χό­με­νο της απο­στο­λής Ελλή­νων στρα­τιω­τών στο Σαχέλ, όπου βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη σφο­δρές συγκρούσεις,…