Περιήγηση: Υπερωρίες

Ατέχνως
Πολύ χειρότερες είναι οι διατάξεις του εκτρωματικού νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Πολύ χει­ρό­τε­ρες είναι οι δια­τά­ξεις του εκτρω­μα­τι­κού νομο­σχε­δί­ου που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Κ. Χατζη­δά­κης, ακό­μα και…