Περιήγηση: Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης ΗΠΑ

Διεθνή
ΗΠΑ: Ο Μακαρθισμός ζει – Απαγόρευση μετανάστευσης σε μέλη Κομμουνιστικών Κομμάτων

Είσαι μέλος Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος οποιασ­δή­πο­τε χώρας στον πλα­νή­τη και επι­θυ­μείς να μετα­να­στεύ­σεις στην… «γη της ελευ­θε­ρί­ας» και της «καπι­τα­λι­στι­κής ευδαιμονίας»;…