Περιήγηση: Υπνοβάτιδα

Πολιτισμός
Τριακόσιες δωρεάν θέσεις σε ανέργους προσφέρει η ΕΛΣ στη γενική δοκιμή της «Υπνοβάτιδος»

Τρια­κό­σιες δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους προ­σφέ­ρει η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή, στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής της, στη γενι­κή δοκι­μή της…