Περιήγηση: Υποβρύχιο

Διεθνή
Πληροφορίες για ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοιχτά της Ιταλίας

Πλη­ρο­φο­ρί­ες πως ένα ρωσι­κό πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο τύπου «SSN» ή υπο­βρυ­χί­ου, εξο­πλι­σμέ­νου με πυραύ­λους «Κρουζ», επι­χει­ρεί στα ανοι­χτά της Ιτα­λί­ας, μεταξύ…

Διεθνή
Ινδονησία: Σε τρία τμήματα έσπασε το υποβρύχιο, νεκρά και τα 53 μέλη του πληρώματός του

Το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό της Ινδο­νη­σί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι εντο­πί­στη­κε το υπο­βρύ­χιο που βυθί­στη­κε στα ανοι­χτά του Μπα­λί την περα­σμέ­νη εβδομάδα,…