Περιήγηση: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Επικαιρότητα
Διαμαρτυρία αύριο Παρασκευή 8/4 στο Υπουργείο Άμυνας: Όχι στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και υλικού στην Ουκρανία

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας αύριο Παρα­σκευή στις 12 το μεση­μέ­ρι στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας για να κατα­δι­κα­στεί η εμπλο­κή της Ελλά­δας στους…

Πολιτική
Υπουργός Άμυνας: Εξετάζεται η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ

Σχε­δόν βέβαιο θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται το ενδε­χό­με­νο της απο­στο­λής Ελλή­νων στρα­τιω­τών στο Σαχέλ, όπου βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη σφο­δρές συγκρούσεις,…