Περιήγηση: Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας

Διεθνή
Κουβανικό Υπουργείο Εξωτερικών: Καταγγέλλει προβοκατόρικες μεθοδεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις μεθο­δεύ­σεις ευρω­βου­λευ­τών καταγ­γέλ­λει το Κου­βα­νι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών μέσω της κου­βα­νι­κής πρε­σβεί­ας στις Βρυ­ξέλ­λες, ανα­φο­ρι­κά με συζή­τη­ση που είναι προγραμματισμένη…

Διεθνή
Οι πραξικοπηματίες συνέλαβαν 4 κουβανούς της ιατρικής βοήθειας στην Βολιβία — Η Κούβα αποσύρει το προσωπικό της

Ανα­κοί­νω­ση του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας. Τον τελευ­ταίο διά­στη­μα οι υπεύ­θυ­νοι της Βολι­βί­ας ισχυ­ρί­ζο­νται πως οι Κου­βα­νοί που συμ­με­τέ­χουν στην…