Περιήγηση: Υπουργείο Οικονομικών

Επικαιρότητα
Οι στίχοι από τα διασκευασμένα τραγούδια που ακούστηκαν στη μετονομασία του υπ. Οικονομικών

Καλ­λι­τέ­χνες, μέλη του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, κατά τη διάρ­κεια της σημε­ρι­νής κινη­το­ποί­η­σης στο Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών που το ΠΑΜΕ μετονόμασε…

Επικαιρότητα
Μέλη του ΠΑΜΕ “άλλαξαν” την ονομασία του υπ. Οικονομικών (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Σε υπουρ­γείο «Πλει­στη­ρια­σμών-Φορο­λη­στεί­ας και Χαρα­τσιών» μετο­νό­μα­σαν το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών μέλη του ΠΑΜΕ, τίτλος που είναι πιο ται­ρια­στός με τις πολι­τι­κές και…