Περιήγηση: Υπουργείο Υγείας

Κοινωνία
Κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές Πρόνοιας 

Πανατ­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας και συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν, το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας, εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία και τις δομές…

Υγεία
Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατόμων…