Περιήγηση: Υπουργικό Συμβούλιο

Πολιτική
Υπουργικό Συμβούλιο: Νέα κροκοδείλια δάκρυα και υπόσχεση για ένταση της πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα

Πιστή εφαρ­μο­γή και έντα­ση της πολι­τι­κής που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη προ­α­νήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός, μιλώ­ντας στη συνε­δρί­α­ση του υπουργικού…

Παιδεία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξαγγελίες που αφορούν την Παιδεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

«Οι εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την αλλα­γή στο σύστη­μα εισα­γω­γής στα πανε­πι­στή­μια και μάλι­στα από φέτος, δικαί­ως προ­κα­λούν μεγά­λη αγανάκτηση…

Πολιτική
Κυβέρνηση: Καταστολή, στρατόπεδα κλειστού τύπου και συνοπτικές διαδικασίες για το άσυλο

Έντα­ση της κατα­στο­λής, στρα­τό­πε­δα κλει­στού τύπου, δια­τή­ρη­ση των hot spots στα νησιά και συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες για το άσυ­λο, απο­φά­σι­σε το…

Διεθνή
Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα θα παραμείνει υπό την επιτήρηση των πιστωτών μέχρι το 2059

Εκτε­νείς είναι οι ανα­φο­ρές του γερ­μα­νι­κού τύπου στην τελευ­ταία ομι­λία του Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο. «Θα βγει…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Χιλιοειπωμένα “κλισέ” και η “ξύλινη” γλώσσα από τον πρωθυπουργό

«Τα χιλιοει­πω­μέ­να “κλι­σέ” και η “ξύλι­νη” γλώσ­σα περί “τέλους των μνη­μο­νί­ων και της επι­τρο­πεί­ας”, που επα­νέ­λα­βε σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, καταρρέουν…