Περιήγηση: Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Επικαιρότητα
Δολοφονία στο Πέραμα: Έμμεση στήριξη στους συλληφθέντες αστυνομικούς από τον Τ. Θεοδωρικάκο

Έμμε­ση στή­ρι­ξη στους επτά αστυ­νο­μι­κούς που έχουν συλ­λη­φθεί για την δολο­φο­νία στο Πέρα­μα έδω­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τάκης…