Περιήγηση: Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Κοινωνία
Έρευνα: Πώς επέδρασε η πανδημία στους Έλληνες; — Πώς τοποθετούνται απέναντι στο εμβόλιο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Πρό­θυ­μοι να κάνουν το εμβό­λιο είναι όλο και περισ­σό­τε­ροι πολί­τες, όπως προ­κύ­πτει από τα ευρή­μα­τα νέας έρευ­να της δια­ΝΕ­Ο­σις, σε…

Προτεινόμενο
Αίρεται η αναστολή υγειονομικών με την πρώτη δόση του εμβολίου — Κυρώσεις στους ιδιώτες γιατρούς που είναι ανεμβολίαστοι

Αυστη­ρο­ποί­η­ση των ποι­νών σε όποιον συμ­με­τέ­χει στην έκδο­ση ψευ­δών πιστο­ποι­η­τι­κών εμβο­λια­σμού κατά της covid-19, προ­βλέ­πε­ται, μετα­ξύ άλλων, σε τρο­πο­λο­γία του…

Υγεία
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Featured Video Play Icon
Από σήμερα οι αναστολές στους υγειονομικούς — Αντιδράσεις στον εκβιασμό από την κυβέρνηση

Με συγκε­ντρώ­σεις σήμε­ρα το πρωί στις πύλες των νοσο­κο­μεί­ων συνε­χί­ζουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους οι εργα­ζό­με­νοι, αντι­δρώ­ντας στην εφαρ­μο­γή της κυβερνητικής…

Πολιτική
Εντείνει τον εκβιασμό στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς η κυβέρνηση

Κανο­νι­κά θα τεθούν σε ανα­στο­λή οι ανεμ­βο­λί­α­στοι υγειο­νο­μι­κοί από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου ανέ­φε­ρε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γιάν­νης Οικο­νό­μου, προ­σθέ­το­ντας πως…

Προτεινόμενο
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εργαζόμενοι σε Υγεία, Πρόνοια απαντούν στους εκβιασμούς της κυβέρνησης

Από τη Δευ­τέ­ρα 16 Αυγού­στου ενερ­γο­ποιεί­ται η τρο­πο­λο­γία της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας του εμβο­λια­σμού σύμ­φω­να με διευ­κρι­νι­στι­κό έγγρα­φο που έδω­σε την Πέμπτη…

Επικαιρότητα
Τροπολογία για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς: Κρίκος στην απαράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική της «ατομικής ευθύνης»

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση η τρο­πο­λο­γία για τους υπο­χρε­ω­τι­κούς εμβο­λια­σμούς, πίσω από την οποία επι­χει­ρεί να κρύ­ψει την…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού και ταυτόχρονα άμεσα μέτρα προστασίας της Υγείας

«Το καθο­λι­κό πρό­γραμ­μα δημό­σιου δωρε­άν εμβο­λια­σμού που προ­τεί­νει το ΚΚΕ απαι­τεί συγκε­κρι­μέ­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις: Εξα­ντλη­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση του πλη­θυ­σμού, πλή­ρη προ­λη­πτι­κό έλεγχο…