Περιήγηση: Υποχρηματοδότηση

Επικαιρότητα
Με τους αγώνες μας σημαδεύουμε όσους μας στερούν το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη!

Οι φοι­τη­τές στεί­λα­με την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ένα ηχη­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση μέσα από το μαζι­κό, μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τι­κών μας…

Ατέχνως
Ηλίας Σιώρας: Προσωπικό και ασθενείς του Ευαγγελισμού στα όρια τους εξαιτίας της υποχρηματοδότησης

Την άμε­ση ανά­γκη επι­χο­ρή­γη­σης του Νοσο­κο­μεί­ου Ευαγ­γε­λι­σμός από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό επι­ση­μαί­νει ο επί 31 χρό­νια καρ­διο­λό­γος του νοσο­κο­μεί­ου και αντιπρόεδρος…