Περιήγηση: Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Θρασύδειλα φασιστοειδή επιτέθηκαν στον Βασίλη Τομπουλίδη μετά το τέλος του debate!

Το απα­ρά­δε­κτο, θρα­σύ­δει­λο χτύ­πη­μα στον υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», Βασί­λη Τομπου­λί­δη, από φασι­στοει­δή, από εθνι­κι­στι­κή ομά­δα 30(!)…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Πρόκληση στον λαό οι φιέστες του δημάρχου Θεσσαλονίκης για την κρουαζιέρα

Την κακο­στη­μέ­νη φιέ­στα που έστη­σε το πρωί της Κυρια­κής ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κ. Ζέρ­βας, με «χορευ­τι­κά» και κερά­σμα­τα, με αφορμή…

Επικαιρότητα
Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο δικηγόρος Βασίλης Τομπουλίδης

Ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, δικη­γό­ρος, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, θα είναι υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…