Περιήγηση: ΥΠΠΟΑ

Ατέχνως
Σημαντικά ευρήματα «έφερε στο φως» η αρχαιολογική σκαπάνη στην Κύθνο

Mνη­μειώ­δεις κατα­σκευ­ές που ανή­κουν σε σημα­ντι­κό ιερό της αρχαιό­τη­τας έφε­ραν στο φως οι ανα­σκα­φές στη βρα­χο­νη­σί­δα «Βρυο­κα­στρά­κι» Mνη­μειώ­δεις κατα­σκευ­ές που…

Πολιτισμός
Ενας από τους μεγαλύτερους μυκηναϊκούς λαξευτούς τάφους ανακαλύφτηκε κοντά στον Ορχομενό Βοιωτίας

Μια σπου­δαία αρχαιο­λο­γι­κή ανα­κά­λυ­ψη κοντά στον Ορχο­με­νό Βοιω­τί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού: «Ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους μυκηναϊκούς…