Περιήγηση: ΥΠΠΟ

Κοινωνία
Παράσταση διαμαρτυρίας καλλιτεχνών με αναπηρία στη Δραματική Σχολή του Εθνικού — Απάντηση Εθνικού Θεάτρου

Μέλη της Κίνη­ση Καλ­λι­τε­χνών με Ανα­πη­ρία απέ­κλει­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα (15/9) την είσο­δο της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου επί της…