Περιήγηση: Υπόθεση Γιακουμάκη

Επικαιρότητα
Ένοχοι και στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση Γιακουμάκη

Ένο­χους, όπως και πρω­το­δί­κως, έκρι­νε το Δευ­τε­ρο­βάθ­μιο Δικα­στή­ριο τους 8 Κρη­τι­κούς οι οποί­οι εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση του σπου­δα­στή Βαγ­γέ­λη Γιακουμάκη.…