Περιήγηση: υψηλές θερμοκρασίες

Επικαιρότητα
Υπ. Υγείας: Οδηγίες για την λήψη μέτρων προφύλαξης από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Οδη­γί­ες για την λήψη μέτρων προ­φύ­λα­ξης από υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται σε εγκύ­κλιο του γενι­κού γραμ­μα­τέα Δημό­σιας Υγεί­ας Π. Πρε­ζε­ρά­κου. Όπως…