Περιήγηση: Φάκελος κοινωνικών φρονημάτων

Πολιτισμός
«Χρησιμοποιεί το ψευδώνυμον “Τσίρκας Στρατής”» (Στοιχεία από το φάκελο της Ασφάλειας)

Στοι­χεία από τον απόρ­ρη­το φάκε­λο κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των του συγ­γρα­φέα της τρι­λο­γί­ας «Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες», Στρα­τή Τσίρ­κα, που δια­σώ­θη­κε από την καταστροφή…