Περιήγηση: Φαίδρα Ζαμπαθά - Παγουλάτου

Πολιτισμός
ΚΚΕ: Αποχαιρετούμε με θλίψη την λογοτέχνη Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου

«Απο­χαι­ρε­τού­με με θλί­ψη τη λογο­τέ­χνη Φαί­δρα Ζαμπα­θά-Παγου­λά­του που “έφυ­γε” πλή­ρης ημε­ρών αφή­νο­ντας πλού­σιο έργο» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ. «Παι­δί της…

Πρόσωπα
Μιχαήλα Αβέρωφ

Γρά­φει η Φαί­δρα Ζαμπα­θά — Παγου­λά­του // Μια Γυναί­κα που διέ­θε­τε όλα τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της Ηπει­ρώ­τισ­σας, γεν­ναιό­τη­τα, και θάρ­ρος, δύνα­μη, πείσμα…