Περιήγηση: Φαρμακεία

Κοινωνία
Πού παραμένει η μάσκα;

Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ειση­γή­θη­κε ομό­φω­να: — Για τα ταξί: υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για οδηγούς…

Επικαιρότητα
Αρ. Πελώνη: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας

«Δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι φήμες για καθο­λι­κή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας» τόνι­σε κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κτυα­κής — λόγω συνθηκών -…