Περιήγηση: Φασίστες

Κοινωνία
Ελεύθερος μετά την απολογία — κοροϊδία ο 27χρονος φασίστας με το μπιτόνι

Ελεύ­θε­ροι με την επι­βο­λή του περιο­ρι­στι­κού όρου της υπο­χρε­ω­τι­κής εμφά­νι­σης σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα ανά τακτά δια­στή­μα­τα αφέ­θη­καν, μετά τις απολογίες…

Κοινωνία
Σωματεία και φορείς της Βορειοδυτικής Αθήνας: Όλοι και όλες στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο 1 Νοέμβρη στο Νέο Ηράκλειο

«Έξω οι φασί­στες από τις γει­το­νιές μας!!!», τονί­ζουν σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς της Βορειο­δυ­τι­κής Αθή­νας, καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή σε αντι­φα­σι­στι­κό συλλαλητήριο,…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πρωτοφανής ανοχή των παρατάξεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στην επίθεση στον Β. Τομπουλίδη από φασιστοειδή

Την πρω­το­φα­νή ανο­χή της επί­θε­σης στον Βασί­λη Τομπου­λί­δη από ομά­δα φασι­στοει­δών, από τις παρα­τά­ξεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Θρασύδειλα φασιστοειδή επιτέθηκαν στον Βασίλη Τομπουλίδη μετά το τέλος του debate!

Το απα­ρά­δε­κτο, θρα­σύ­δει­λο χτύ­πη­μα στον υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», Βασί­λη Τομπου­λί­δη, από φασι­στοει­δή, από εθνι­κι­στι­κή ομά­δα 30(!)…

Επικαιρότητα
Κρήτη: Φασιστοειδή βανδάλισαν το μνημείο του ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη

Τον ανδριά­ντα του κομ­μου­νι­στή ήρωα Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη στο Αρκα­λο­χώ­ρι της Κρή­της, βαν­δά­λι­σαν θρα­σί­δει­λα φασι­στοει­δή, αργά το βρά­δυ της Κυρια­κής. Οι…

Επικαιρότητα
Άλλη μια φασιστοσύναξη μίσους της ΕΑΑΣ σε Γράμμο και Βίτσι…

Σε κλί­μα άκρα­του αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της ιστο­ρι­κής αλή­θειας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 27/8/23, για μια ακό­μη χρο­νιά, οι γνω­στές φασι­στο­συ­νά­ξεις στο…

Επικαιρότητα
ΚΟ Κύπρου ΚΚΕ: Καταγγέλλει τις επιθέσεις φασιστικών εγκληματικών ομάδων εναντίων μεταναστών και προσφύγων

Η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις επι­θέ­σεις φασι­στι­κών εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων ενα­ντί­ων μετα­να­στών και προ­σφύ­γων. Καλεί τους Έλλη­νες μετα­νά­στες να…