Περιήγηση: Φασισμός

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Παπασταύρου: Το πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζουν τα άλλα κόμματα ανοίγει την επικίνδυνη λογική της εξίσωσης κομμουνισμού — ναζισμού

«Ο κ. Τζή­με­ρος είναι γνω­στός αντι­κομ­μου­νι­στής, γρα­φι­κός και δεν είναι η πρώ­τη φορά που στρέ­φε­ται ενά­ντια στο ΚΚΕ», σημεί­ω­σε ο…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την ναζιστική Ελληνική Αυγή!

Στις 20 Φλε­βά­ρη θα διε­ξα­χθεί η δίκη του επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Τάσου Τσια­πλέ, μετά από μήνυ­ση της Μ. Μπίλη,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ) στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση περί μη συμμετοχής φασιστικών μορφωμάτων στις εκλογές (VIDEO)

Η νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που έρχε­ται δήθεν για να αντι­με­τω­πί­σει τις παρα­φυά­δες της Χρυ­σής Αυγής, ανοί­γει πολύ επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, επι­σή­μα­νε ο…

Απόψεις
Ο ναζισμός δεν θα ηττηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις — Θα τον τσακίσει ο ίδιος ο λαός

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να φέρει νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που θα θέτει περιο­ρι­σμούς στην συμ­με­το­χή κομ­μά­των στις εκλογές,…

Διεθνή
Ουκρανία: Τιμές στον εγκληματία συνεργάτη των Ναζί Στεπάν Μπαντέρα από το Κοινοβούλιο

Τον αρχι­δο­σί­λο­γο συνερ­γά­τη των ναζί ενά­ντια στο σοβιε­τι­κό κρά­τος στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, Στε­πάν Μπα­ντέ­ρα, υπό την ηγε­σία του οποί­ου οι φασι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες «Οργά­νω­ση…

Επικαιρότητα
Ματαιώθηκε φασιστοσύναξη του εγκληματία Κασιδιάρη έπειτα από μαζικές αντιδράσεις

Έπει­τα από μαζι­κές αντι­δρά­σεις αντι­φα­σι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, φορέ­ων και συλ­λο­γι­κο­τή­των, ματαιώ­θη­κε η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αυτό το Σάβ­βα­το παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του…