Περιήγηση: Φεντερίκο Φελίνι

Μουσική
Νίνο Ρότα: Ο αστείρευτος μάγος της μελωδίας, το σινεμά, ο Φεντερίκο και ο Μάνος

Αστεί­ρευ­τος μάγος της μελω­δί­ας υπήρ­ξε ο Νίνο Ρότα , κορυ­φαί­ος συν­θέ­της μου­σι­κής κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών. Ο Νίνο Ρότα θα μπο­ρού­σε να χαρακτηριστεί…

Κινηματογράφος
Φεντερίκο Φελίνι

Φρε­ντε­ρί­κο Φελί­νι, Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου και σενα­ριο­γρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της «έβδο­μης τέχνης». Γόνος μεσο­α­στι­κής οικο­γέ­νειας του Ρίμινι,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

1920 Γεν­νιέ­ται ο Φεντε­ρί­κο Φελί­νι. Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου και σενα­ριο­γρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της «έβδο­μης τέχνης» (“Ντόλ­τσε Βίτα”,…