Περιήγηση: Φιλελεύθερος

Κοινωνία
Κλείνει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», παρότι πήρε γερό μπαξίσι από τη λίστα Πέτσα

Αυτό το Σάβ­βα­το η εφη­με­ρί­δα «Φιλε­λεύ­θε­ρος», του Θανά­ση Μαυ­ρί­δη, θα κυκλο­φο­ρή­σει το τελευ­ταίο της φύλ­λο ανα­στέλ­λο­ντας την έκδο­σή της. Ξεκίνησε…

Ατέχνως
Ο φιλελευθερισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο: Ο «Φιλελεύθερος» θέλει να επιβάλει μειώσεις

Ο Φιλε­λευ­θε­ρι­σμός δεν έχει κανέ­να έλε­ος και στις παρού­σες δύσκο­λες στιγ­μές που βιώ­νου­με όλοι, δεί­χνει τα «ματω­μέ­να δόντια του» στους…