Περιήγηση: Φλώρινα Θεσσαλονίκη

Επικαιρότητα
Σε βράχια προσέκρουσε η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα — Θεσσαλονίκη

Η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία 87 που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Φλώ­ρι­να-Θεσ­σα­λο­νί­κη βρή­κε σε βρά­χια, σε τού­νελ, κοντά στη Βέροια, σύμ­φω­να με ανακοίνωση…