Περιήγηση: Φοιτητικές εκλογές 2022

Επικαιρότητα
Φοιτητικές Εκλογές: «Και α και ου… τσακίστηκε στις εκλογές η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» — Μεγάλη πτώση για την κυβερνητική παράταξη

Μεγά­λες απώ­λειες κατα­γρά­φει στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές η προ­σκεί­με­νη στην κυβέρ­νη­ση φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καθώς, μέχρι στιγ­μής, σε 221 από…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές: στο pksekloges.gr τα αποτελέσματα

Όπως κάθε χρό­νο τα μόνα έγκυ­ρα και αξιό­πι­στα απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών δημο­σιεύ­ο­νται στη διεύ­θυν­ση http://www.pksekloges.gr/foititikes-22/  Με συνε­χή ανα­νέ­ω­ση θα αναρτώνται…

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία — Εμπρός για «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη παντού

Σήμε­ρα να ακου­στεί δυνα­τά η φωνή των φοι­τη­τών με «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» πρώ­τη δύνα­μη παντού! Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…