Περιήγηση: Φοιτητικές κινητοποιήσεις

Πολιτική
Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας: Μήνυμα αλληλεγγύης για τις πρόσφατες φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης προς την ΚΝΕ απέ­στει­λε η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας, με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών στην Ελλά­δα. Παράλληλα,…

Ανακοινώσεις
Η ΚΝΕ απαντά στις αθλιότητες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενάντια στις κινητοποιήσεις των φοιτητών

Σε ανα­κοί­νω­σή του με αφορ­μή τις παρεμ­βά­σεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενά­ντια στις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ ανα­φέ­ρει: «Χιλιά­δες φοι­τη­τές εδώ και…