Περιήγηση: Φοιτητικό κίνημα

Κοινωνία
Πανελλαδική Συνάντηση — Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας και με τη μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων από κάθε άλλη φορά ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι δια­δι­κα­σί­ες της…