Περιήγηση: Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι

Διεθνή
“Το Ισραήλ αποτελεί καθεστώς απαρτχάιντ των Εβραίων απέναντι στους Παλαιστίνιους”

ℹ️  Ιερου­σα­λήμ |12-Ιαν-2021 Σήμε­ρα, την ίδια ημέ­ρα που ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Νετα­νιά­χου έδω­σε εντο­λή για επέ­κτα­ση των ισραη­λι­νών εποι­κι­σμών κατά…

Επικαιρότητα
Η “ΠΟΔΝ” Καταδικάζει την ελληνοαμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»

Την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή «Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» κατα­δι­κά­ζει η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ). Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρει: «Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεολαιών…