Περιήγηση: φορολεηλασία

Επικαιρότητα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ — ΕΚΤΡΩΜΑ: Ψέματα και λαθροχειρίες για να κρυφτεί η φοροεξόντωση των μικρών επαγγελματιών

🤔  Συκο­φα­ντί­ες, κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός, fake news και λαθρο­χει­ρί­ες επι­στρα­τεύ­ει η κυβέρ­νη­ση, προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας το νομο­σχέ­διο φορο­ε­ξό­ντω­σης που φέρ­νει για μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, αυτοαπασχολούμενους…

Οικονομία
Υπουργείο Οικονομικών: Συνεχίζουν την άνοδο τα ματωμένα πλεονάσματα από την φορολεηλασία του λαού

Αυξη­μέ­νο σε σχέ­ση με τους στό­χους είναι το ματω­μέ­νο πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας για το διά­στη­μα Γενά­ρη — Ιούλη…