Περιήγηση: Φορολογικό Νομοσχέδιο

Επικαιρότητα
ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ — Απέρριψε τις τροπολογίες του ΚΚΕ ο υπουργός Οικονομικών

Απορ­ρί­φθη­καν από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα οι τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ για πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των. Η κυβέρ­νη­ση της…

Επικαιρότητα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Επιβεβαιώνει τον άδικο και ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος

Ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το λεγό­με­νο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που φέρει τον τίτλο «Μεί­ω­ση ΕΝΦΙΑ…