Περιήγηση: φορολογικό

Πολιτική
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ & «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Μόνο για το κεφάλαιο,ΟΧΙ «για όλους»

Η νέα μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας για τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρ­δη, το μπα­ράζ των αντι­λαϊ­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων στη «γραμ­μή» της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των επιχειρηματικών…