Περιήγηση: Φράουλες

Ποίηση
“Κόκκινο Χρυσάφι”

Γρά­φει ο Δημή­τρης Κων­στα­ντό­που­λος* «Με κόκ­κι­νο της φρά­ου­λας τα χέρια τους βαμ­μέ­να…»  στο ποί­η­μα του για τους μετα­νά­στες εργά­τες γης…